ประกาศ (Announcement)

02/08/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade ตามประกาศที่ ปยต.027/2566
03/07/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade ตามประกาศที่ ปยต.024/2566
16/06/2023
ประกาศ แจ้งสิ้นสุดการให้บริการ Yuanta Beyond Application
01/06/2023
ประกาศ เรื่อง ประเภทคำสั่งซื้อขาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของการส่งคำสั่งและคงคำสั่งซื้อขาย
01/06/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade ตามประกาศที่ ปยต.022/2566
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade ตามประกาศที่ ปยต.027/2566
02/08/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade ตามประกาศที่ ปยต.024/2566
03/07/2023
ประกาศ แจ้งสิ้นสุดการให้บริการ Yuanta Beyond Application
16/06/2023
ประกาศ เรื่อง ประเภทคำสั่งซื้อขาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของการส่งคำสั่งและคงคำสั่งซื้อขาย
01/06/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade ตามประกาศที่ ปยต.022/2566
01/06/2023
left icon
right icon