ประกาศ (Announcement)

12/10/2022
ประกาศ การคืนหุ้นในธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
27/09/2022
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (“DRx” หรือ “Fractional DR”)
24/03/2022
ประกาศเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์
25/01/2022
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี โดยใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID และช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
28/05/2021
แจ้งให้ลูกค้าทำการตรวจสอบและปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับ การยืนยันตัวตน 2 ปัจจัย (2 Factors Authentication Login)
ประกาศ การคืนหุ้นในธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
12/10/2022
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (“DRx” หรือ “Fractional DR”)
27/09/2022
ประกาศเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์
24/03/2022
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี โดยใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID และช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
25/01/2022
แจ้งให้ลูกค้าทำการตรวจสอบและปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับ การยืนยันตัวตน 2 ปัจจัย (2 Factors Authentication Login)
28/05/2021
left icon
right icon