ผู้สมัคร YAA ส่งเอกสารฉบับจริงมายัง YAA Desk
YAA Desk ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติการสมัคร YAA
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับ E-Mail ยืนยันจากทางบริษัท