สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในลงทุนในหุ้นกู้ ก็คงจะเคยได้ยินคำว่า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Notes กันมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะมียังมีความสงสัยอยู่ภายในใจว่า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นคืออะไร เป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับนักลงทุนอย่างคุณหรือเปล่า

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง คืออะไร?

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Notes เป็นตราสารการเงินที่ผสมระหว่าง หุ้นกู้ กับ ตราสารอนุพันธ์ โดยมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกับหุ้นกู้ระยะสั้น โดยผลตอบแทนของ Structured Note จะแปรผันตามการขึ้นลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง  ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้  โภคภัณฑ์  อัตราแลกเปลี่ยน  อัตราดอกเบี้ย หรือแม้แต่การผสมกันของทรัพย์สินอ้างอิงหลายประเภทก็ตาม

เนื่องจากความหลากหลายของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีได้หลากหลายและสามารถออกแบบการลงทุนได้ตามที่นักลงทุนต้องการ (Customization) โดยทั่วไป หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีออปชั่น (Option) แฝงอยู่ 

ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- Principal Protected Note (PPN)    เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทคุ้มครองเงินต้นซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น Twin Win Note เป็น PPN ระยะปานกลาง อายุประมาณ 1 ปี  อ้างอิงกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้งขาขึ้นและขาลง ทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับตอบแทนตามสัดส่วนราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยนำสัดส่วนราคาสินทรัพย์อ้างอิงมาคำนวณกับอัตราการมีส่วนร่วมในกำไร แต่หากมีวันใดวันหนึ่งในอายุสัญญาราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเกินกรอบราคาที่กำหนดจะได้ผลตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งจะจ่ายผลตอบแทนครั้งเดียวพร้อมเงินต้นเมื่อครบอายุตราสาร  

- Fixed Coupon Callable Note (FCN) เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นราคาหุ้นหรือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนจะกำหนดชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนตามชื่อ Fixed Coupon จ่ายผลตอบแทนเป็นรายเดือน เมื่อครบอายุตราสาร ผู้ลงทุนจะได้เงินต้นคืนเป็นเงินหากราคาหุ้นอ้างอิงสูงกว่ากรอบราคาที่กำหนด และผู้ลงหุ้นจะได้รับเงินต้นคืนเป็นหุ้นอ้างอิงหากราคาหุ้นอ้างอิงต่ำกว่ากรอบราคาที่กำหนด  FCN มีหลายประเภท เช่น Knock-in Knock-out Note (KIKO) เป็น FCN ระยะสั้น  อายุประมาณ  6 เดือน  ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ (2-3 ตัว) โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนตลอดอายุสัญญาที่ถือครอง โดยเพิ่ม Knock-in  Barrier เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการรับเป็นหุ้นเมื่อครบอายุตราสาร 

- Equity Linked Note/ Bull Note (ELN) เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น อายุตราสารประมาณ 1-3 เดือน ที่ได้รับการไถ่ถอนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงหรือเงินสด โดยในกรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ต่ำกว่า ราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ และเงินสดส่วนเกิน ตามมูลค่าหน้าตั๋ว แต่หากราคาปิดของหุ้นอ้างอิง สูงกว่าหรือเท่ากับ ราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว ซึ่งประกอบไปด้วย เงินลงทุนและดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ใช้กลยุทธ์ในการเก็บหุ้นที่ราคาต่ำกว่าตลาด (Strike Price)

pigbank.jpg

ทำไมต้องลงทุนใน Structured Notes ของ บล.หยวนต้า

เนื่องจากความหลากหลายของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่สามารถออกแบบการลงทุนได้ตามที่นักลงทุนต้องการ (Customization)  บล.หยวนต้าจึงมีหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงหลากหลายรูปแบบ มีสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์อ้างอิงในไทยและต่างประเทศ  ให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับแผนการและกลยุทธ์ทางการเงินของผู้ลงทุน  อีกทั้งหยวนต้ามี Partner กับบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่ง จึงสามารถเสนอราคาที่ดีที่สุดในแต่ละวันให้กับนักลงทุนได้ นอกจากนี้ บล. หยวนต้ามีบริการให้คำแนะนำและคัดเลือกรูปแบบหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงในแบบที่ผู้ลงทุนสนใจให้เลือกลงทุนด้วย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ แต่ต้องการความเสี่ยงที่ต่ำกว่าหุ้นสามัญ    ผู้ลงทุนที่อยากได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของดอกเบี้ยและต้องการลงทุนในหุ้นที่ราคาต่ำ   สุดท้ายนี้นักลงทุนที่ต้องการคุ้มครองเงินลงทุน แต่อยากได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นในช่วงตลาดผันผวนก็เหมาะเช่นกัน

ความเสี่ยงของ Structured Notes

1. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม (Market Risk)

การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมีผลต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดนั้น ๆ  ซึ่งมีผลต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิง เช่นอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันกำหนดราคา

2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Business Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ประเภทของธุรกิจ โครงสร้างรายได้ ความสามารถในการทำกำไร แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีผลต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหุ้น (Stock)

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือโอนเปลี่ยนมือได้เมื่อต้องการ แต่ต้องถือตราสารจนกว่าจะครบตามเงื่อนไข

4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นตราสารอ้างอิงและราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมทั้งการโอนเงินกลับจากต่างประเทศเมื่อไถ่ถอนเงินลงทุน จะมีความเสี่ยงดังกล่าว

5. ความเสี่ยงด้านบริษัทคู่ค้าและการปฏิบัติการ (Counter party Risk and Operational Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (vender) และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ และความเสี่ยงในการดำเนินงานและในการประสานงานของบริษัทคู่ค้าและบริษํทที่เกี่ยวข้อง

6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลของประเทศที่บริษัทผู้ออกตราสารดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งเงินกลับเมื่อไถ่ถอน

แม้ว่าการลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น  แต่การคัดเลือกประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ การคัดเลือกหลักทรัพย์อ้างอิง และการปรับเงื่อนไขของตราสาร จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้  ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดของตราสาร ความเสี่ยงและสถานการณ์การลงทุน  และพึงระมัดระวังอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุน  บล.หยวนต้ายินดีให้ข้อมูลที่ผู้ลงทุนต้องการและเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการลงทุนแก่ท่าน

หากท่านผู้ลงทุนที่อยากลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  บล.หยวนต้ามีบริการที่จะช่วยให้การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของผู้ลงทุนเป็นเรื่องง่าย  มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกลยุทธ์การจัดพอร์ตที่ใช่ให้กับคุณ

หากมีความสนใจที่จะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและสนใจบริการของทาง บล.หยวนต้า   ท่านสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้

Call Center:        0 2009 8888

Online Service: 0 2009 800