บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได ตามรายละเอียด ดังนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1/3/2560

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)ซื้อขายผ่าน เจ้าหน้าที่การตลาดซื้อขายผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต
ทุกประเภทบัญชีบัญชีเงินสด (ATS)บัญชีแคชบาลานซ์ / บัญชีเครดิตบาลานซ์
ไม่เกิน 5 ล้านบาท0.257%0.207%0.157%
5 - 10 ล้านบาท0.227%0.187%0.137%
10 -20 ล้านบาท0.187%0.157%0.117%
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป0.157%0.127%0.107%

หมายเหตุ

อัตราค่านายหน้าซื้อขายอนุพันธ์

SET50 Index Futures 

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 25

(80 + 6.10) + VAT 7%

(72 + 6.10) + VAT 7%

26 - 100

(60 + 6.10) + VAT 7%

(54 + 6.10) + VAT 7%

101 - 500

(40 + 6.10) + VAT 7%

(36 + 6.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

(30 + 6.10) + VAT 7%

(27 + 6.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

SET50 Index Options 

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 25

(80 + 4.10) + VAT 7%

(72 + 4.10) + VAT 7%

26 - 100

(60 + 4.10) + VAT 7%

(54 + 4.10) + VAT 7%

101 - 500

(40 + 4.10) + VAT 7%

(36 + 4.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

(30 + 4.10) + VAT 7%

(27 + 4.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

GOLD Futures 50 Baht

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 5

(450 + 40.10) + VAT 7%

(405 + 40.10) + VAT 7%

6 - 20

(350 + 40.10) + VAT 7%

(315 + 40.10) + VAT 7%

21 - 50

(250 + 40.10) + VAT 7%

(225 + 40.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 51 ขึ้นไป

(200 + 40.10) + VAT 7%

(180 + 40.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

GOLD Futures 10 Baht

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 25

(90 + 8.10) + VAT 7%

(81 + 8.10) + VAT 7%

26 - 100

(70 + 8.10) + VAT 7%

(63 + 8.10) + VAT 7%

101 - 250

(50 + 8.10) + VAT 7%

(45 + 8.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 251 ขึ้นไป

(40 + 8.10) + VAT 7%

(36 + 8.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

GOLD - D

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 50

(45 + 5.10) + VAT 7%

(40.5 + 5.10) + VAT 7%

51 - 200

(35 + 5.10) + VAT 7%

(31.5 + 5.10) + VAT 7%

201 - 500

(25 + 5.10) + VAT 7%

(22.5 + 5.10) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

(20 + 5.10) + VAT 7%

(18.0 + 5.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

GOLD - Online Futures

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 12

(180 + 16.10) + VAT 7%

(162 + 16.10) + VAT 7%

13 - 50

(140 + 16.10) + VAT 7%

(126 + 16.10) + VAT 7%

51 - 125

(100 + 16.10) + VAT 7%

(90 + 16.10) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 126 ขึ้นไป

(80 + 16.10) + VAT 7%

(72 + 16.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

Silver Online Futures 

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจกิายน 2563 - 30 เมษายน 2564

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 100

(45 + 3.60) + VAT 7%

(40.50 + 3.60) + VAT 7%

101 - 400

(40 + 3.60) + VAT 7%

(36.00 +  3.60) + VAT 7%

401 - 800

(36 + 3.60) + VAT 7%

(32.40 +  3.60) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 801 ขึ้นไป

(32 + 3.60) + VAT 7%

(28.80 +  3.60) + VAT 7%

หมายเหตุ

Japanese Rubber Futures  

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน ดังนี้ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 100

(40 + 3.10) + VAT 7%

(36.00 + 3.10) + VAT 7%

101 - 500

(36 + 3.10) + VAT 7%

(32.40 +  3.10) + VAT 7%

501 - 750

(32 + 3.10) + VAT 7%

(28.80 +  3.10) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 751 ขึ้นไป

(28 + 3.10) + VAT 7%

(25.20 +  3.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

Interest Rate Futures

คิดค่าธรรมเนียม ดังนี้

สินค้าค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

5 - Year Government Bond Futures

(50 + 10.10) + VAT 7%

(45 + 10.10) + VAT 7%

3 - Month BIBOR Futures

(100 + 20.10) + VAT 7%

(90 + 20.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

Single Stock Futures

คิดค่าธรรมเนียมตามราคาซื้อหรือขาย ดังนี้ 

ราคา Single Stock Futures (บาทต่อหุ้น)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

<  100 บาท

(0.10% ของมูลค่าสัญญา + 0.51) + VAT 7%

(0.09% ของมูลค่าสัญญา + 0.51) + VAT 7%

> 100 บาท

(0.10% ของมูลค่าสัญญา + 5.10) + VAT 7%

(0.09% ของมูลค่าสัญญา + 5.10) + VAT 7%

* มูลค่าสัญญาเท่ากับราคาที่ซื้อขาย คูณด้วย 1,000 บาท ในกรณีที่ไม่มีการปรับสัญญาจาก Corporate Action

หมายเหตุ

USD Futures

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้ 

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 2,000

(10 + 1.10) + VAT 7%

(9 + 1.10) + VAT 7%

ตั้งแต่ 2,001 สัญญาขึ้นไป

(7 + 1.10) + VAT 7%

(6.3 + 1.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

BANK Sector Index Futures

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้ 

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 10

(180 + 20.10) + VAT 7%

(162 + 20.10) + VAT 7%

11 - 40

(140 + 20.10) + VAT 7%

(126 + 20.10) + VAT 7%

41 - 200

(100 + 20.10) + VAT 7%

(90 + 20.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่่ 201 ขึ้นไป

 (80 + 20.10) + VAT 7%

(72 +20.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

ENERG และ COMM Sector Index Futures

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้ 

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 25

(90 + 10.10) + VAT 7%

(81 + 10.10)  + VAT 7%

26 - 100

(70 + 10.10) + VAT 7%

(63 + 10.10) + VAT 7%

101 - 500

 (50 + 10.10) + VAT 7%

(45 + 10.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

 (40 + 10.10) + VAT 7%

(36 + 10.10) + VAT 7%

หมายเหตุ

FOOD และ ICT Sector Index Futures 

คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่่การตลาดสำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 50

 (45 + 5.10) + VAT 7%

(40.5 + 5.10) + VAT 7%

51 - 200

 (35 + 5.10) + VAT 7%

(31.5 + 5.10) + VAT 7%

201 - 1,000

 (25 + 5.10) + VAT 7%

(22.5 + 5.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 ขึ้นไป

 (20 + 5.10) + VAT 7%

  (18 + 5.10) + VAT 7%

หมายเหตุ