อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันของลูกค้า ทุกประเภทบัญชี*

0.50 % 

*ไม่รวมเงินวางหลักประกันคงเหลือในบัญชีซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional DR หรือ DRx)

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินภายใต้โครงการ Medium-Term Note Program ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  สำหรับลูกค้าที่ได้ลงนามในข้อตกลงแก้ไขข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับบริษัทแล้วเท่านั้น (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินภายใต้โครงการ Medium-Term Note Program สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2564 รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกประกาศดังกล่าว ที่ได้ลงนามในข้อตกลงแก้ไขข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับบริษัทแล้วเท่านั้น

1.05% 

ให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ที่  036/2566 นี้แทนฉบับเดิมที่ ปยต.043/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์บัญชี Credit Balance (ต่อปี)

1.1 อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น 

(Credit Balance) : Standard Margin Loan Rate (S_Rate)

5.90%

1.2 อัตราดอกเบี้ยปรับปรุงในเดือนปัจจุบัน จะพิจารณาจากค่านายหน้ารับจากทุกบัญชี (หลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รวมกัน 6 เดือนก่อนหน้า หารด้วยยอดเงินกู้เฉลี่ย 6 เดือนก่อนหน้า (Total 6-Month Commission/Average 6-Month Loan Outstanding: TC/LOS) แล้วแต่กรณีดังนี้

TC/LOS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05%

S_Rate + 2.00%

TC/LOS มากกว่า 0.05% แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.125%

S_Rate + 1.25%

TC/LOS มากกว่า 0.125% แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25%

S_Rate + 0.75%

1.3  อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น กรณี 6 เดือนก่อนหน้าไม่มีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น

S_Rate

 

อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (Effective Interest Rate) ของการเข้าทำธุรกรรม Block Trade Single Stock Futures   (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย แท้จริง (Effective Interest Rate) ของการเข้าทำธุรกรรม Block Trade Single Stock Futures ของลูกค้ากับบริษัทฯ สำหรับสัญญาที่เปิดฐานะใหม่

6.40% 

อัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าผิดนัดชำระเงินหรือผิดสัญญา 

อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บสูงสุดทุกประเภทบัญชีสาหรับลูกค้าผิดนัดชาระเงินหรือผิดสัญญา

15.00 % (ขั้นต่ำ 200.-บาท)

ให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ที่  040/2566 นี้แทนฉบับเดิมที่ ปยต. 035/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการให้ยืม/ยืมหลักทรัพย์ (SBL FEE)

ค่าธรรมเนียม การให้ยืม หลักทรัพย์ (ต่อปี)

Low Rate

3.00% 

High Rate

5.50% 

ค่าธรรมเนียม การยืม หลักทรัพย์ (ต่อปี)

Low Rate

5.50% 

High Rate

8.50% 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป