ค่าปรับผิดนัดชำระราคา

1. ชำระราคาล่าช้า

ค่าปรับชำระราคาล่าช้า (Overdue)

ดอกเบี้ยค้างชำระล่าช้า (หลักทรัพย์/อนุพันธ์)

 

1,000 บาท / วัน

15 % ต่อปี ขั้นต่า 200 บาท

2.ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

1,000 บาท / ครั้ง (ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป / ไตรมาส)

ค่าปรับผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

1. ค่าปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

1,000 บาท / วัน / หลักทรัพย์

2. ค่าปรับตามที่ TCH กำหนด

ผิดนัด 1 วันทำการ

ผิดนัด 2 วันทำการ

ผิดนัด 3 วันทำการ

ผิดนัดมากกว่า 3 วันทำการขึ้นไป

ขั้นต่ำ

 

ปรับ 0.50 %

ปรับ 0.75 %

ปรับ 1.00 %

ปรับ 1.75 % - 3.75 %

ปรับ 300 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหลักทรัพย์

1. การโอนหลักทรัพย์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น

50 บาท / หลักทรัพย์

2. การโอนหลักทรัพย์ภายในบริษัท

2.1 โอนในชื่อตนเอง หรือไปยังบุคคลอื่น

2.2 โอนในชื่อตนเอง หรือไปยังบุคคลอื่นต่ำกว่า 1 board lot มากกว่า 1 รายลูกค้า

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

50 บาท / หลักทรัพย์

3. การถอนใบหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากฯ

3.1 ถอนใบหลักทรัพย์ทั่วไป

3.2 ถอนเพื่อแปลงสภาพครั้งสุดท้าย

 

100 บาท / หลักทรัพย์

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

4. การขอสำเนาเอกสารย้อนหลัง

ขอออกรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ/สรุปความเคลื่อนไหวด้านเงินหรือหลักทรัพย์ (ย้อนหลังเกินกว่า 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี)

 

300 บาท / เดือน / รายงาน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสัญญาอนุพันธ์บัญชี TFEX

1. การโอนสถานะสัญญาไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น (ชื่อตนเองเท่านั้น)

50 บาท / Series
2. การโอนสถานะสัญญาระหว่างบัญชีภายในบริษัท (ชื่อตนเองเท่านั้น)ไม่เสียค่าธรรมเนียม
3. การขอโอนหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน Non Cash Collateral หรือการขอโอนกลับบัญชีหลักทรัพย์ (ชื่อตนเองเท่านั้น)20 บาท / รายการ (ก่อน VAT 7%) 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561 เป็นต้นไป