icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

การฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment             

             
วิธีที่ 1 แบบฟอร์มใบนำฝาก (Bill Payment) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม               
              กรอกข้อมูลดังนี้
              1. ระบุชื่อ-นามสกุล
              2. ระบุรหัสบริษัทฯ (Comp Code)*
              3. หมายเลขอ้างอิง1 (Ref.1) กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
              4. หมายเลขอ้างอิง2 (Ref.2)  ใส่เลขที่บัญชีซื้อขาหลักทรัพย์ 8 หลัก 12345671 หลักสุดท้ายคือประเภทบัญชี (ได้แก่ 1=Cash account  3=Cash balance 8=Margin account) สำหรับบัญชี TFEX ให้ระบุ”0”แทน “-“ ดังนี้ TFEX (internet)=12345604  TFEX(marketing)=12345600 )  


              7-1.jpg            

วิธีที่ 2 ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
              ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM
              1. สอดบัตร / กดรหัสผู้ถือบัตร
              2. เลือกบริการอื่นๆ
              3. เลือกเมนูชำระค่าบริการ (Payment)
              4. ระบุรหัสบริษัทฯ (Comp Code)*
              5. หมายเลขอ้างอิง1 (Ref.1) กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
              6. หมายเลขอ้างอิง2 (Ref.2) ก ใส่เลขที่บัญชีซื้อขาหลักทรัพย์ 8 หลัก 12345671 หลักสุดท้ายคือประเภทบัญชี (ได้แก่ 1=Cash account  3=Cash balance 8=Margin account) สำหรับบัญชี TFEX ให้ระบุ”0”แทน “-“ ดังนี้ TFEX (internet)=12345604  TFEX(marketing)=12345600 )  
              7. กรอกจำนวนเงิน ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด “ตกลง”


วิธีที่ 3 ผ่าน Mobile Phone
              1. เลือกเมนู จ่ายบิล
              2. ระบุรหัสบริษัทฯ (Comp Code)*
              3. หมายเลขอ้างอิง1 (Ref.1) ระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
              4. หมายเลขอ้างอิง2 (Ref.2)  ใส่เลขที่บัญชีซื้อขาหลักทรัพย์ 8 หลัก 12345671 หลักสุดท้ายคือประเภทบัญชี (ได้แก่ 1=Cash account  3=Cash balance 8=Margin account) สำหรับบัญชี TFEX ให้ระบุ”0”แทน “-“ ดังนี้ TFEX (internet)=12345604  TFEX(marketing)=12345600 )  
              5. กรอกจำนวนเงิน ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด “ตกลง”

วิธีที่ 4 ผ่านระบบ Internet Banking
              1. เลือกเมนูชำระค่าสินค้าและบริการ(Payment)
              2. ระบุรหัสบริษัทฯ (Comp Code) *
              3. หมายเลขอ้างอิง1 (Ref.1) กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
              4. หมายเลขอ้างอิง2 (Ref.2)  ใส่เลขที่บัญชีซื้อขาหลักทรัพย์ 8 หลัก 12345671 หลักสุดท้ายคือประเภทบัญชี (ได้แก่ 1=Cash account  3=Cash balance 8=Margin account) สำหรับบัญชี TFEX ให้ระบุ”0”แทน “-“ ดังนี้ TFEX (internet)=12345604  TFEX(marketing)=12345600 )  
              5. กรอกจำนวนเงิน ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด “ตกลง”
              ---------------------------------------------------
              *
 

              ธนาคารกรุงเทพ : รหัสบริษัทฯ (Comp Code) : 19019 Service Code: Yuanta               

              ธนาคารกสิกรไทย : รหัสบริษัทฯ (Comp Code) : 32268

              ธนาคารกรุงไทย : รหัสบริษัทฯ (Comp Code) : 5342

              ธนาคารไทยพาณิชย์ : (A/C 059-3-04035-7) (Bill Payment)    

              ธนาคารกรุงศรีอยธุยา : รหัสบริษัทฯ (Comp Code) :  20019   

              ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต : รหัสบริษัทฯ (Comp Code) :  2714      

              ธนาคารยูโอบี : รหัสบริษัทฯ (Comp Code)  : 3750 

              ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ : รหัสบริษัทฯ (Comp Code)  : 2048

 

              **ประเภทบัญชี 100 = Cash Account 

              300 = Cash Balance 

              800 = Credit Balance 

              400 = Derivatives (via internet ) 

              000 = Derivatives (via marketing )

              ประกาศการโอนเงินหรือชำระเงินเพื่อทำธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

image scroll top