icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงอีเมล

ลูกค้าสามารถทำรายการเปลี่ยนแปลงอีเมลได้ 2 วิธีดังนี้

1.ทำรายการด้วยตัวเอง

      1. เข้าเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
      2. เลือกเมนู Account Setting  à Change Email
      3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
      4. กรอก Pin Code 6 หลัก
      5. คลิก SAVE  และรอรับรหัส OTP (รหัสถูกส่งเข้าทาง SMS ของโทรศัพท์มือถึอ)
      6. กรอกรหัส OTP และคลิก SAVE อีกครั้ง

                  32-1.jpg

2.ส่งเอกสาร

     ส่งสำเนาบัตรประชาชน ระบุอีเมล เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเซ็นรับรองสำเนา แฟกซ์มาที่ 0 2009 8889 หรืออีเมล online@yuanta.co.th

     บริษัท ตรวจสอบความถูกต้องแล้วระบบจะจัดส่งอีเมลไปยังอีเมลใหม่ของท่านในหัวข้อ แจ้งการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว กรุณา คลิกที่นี่ ในอีเมลเพื่อยืนยันการใช้อีเมลใหม่

 

 

 


 

image scroll top