icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

                       

โอนหุ้นระหว่างบัญชีตนเอง
ลูกค้าสามารถทำรายการโอนหุ้นระหว่างบัญชีตนเองได้ดังนี้
              1. เข้าเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
              2. เลือกเมนู E-Service > E-Service Request > โอนหุ้นระหว่างบัญชีตนเอง
              3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
              - เลือกบัญชีที่ต้องการโอนหุ้นออก
              - เลือกบัญชีที่รับโอน
              - เลือกชื่อหุ้น ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นปลอดภาระที่สามารถโอนได้              
              - ระบุจำนวนหุ้น และต้นทุนต่อหุ้น
              - ระบุ  Pin code 6 หลัก  ** ลูกค้าที่ไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ต ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน 6 หลักสุดท้าย  
              - คลิก ยืนยัน
                          


             23-1.jpg
             
           

           

 

           

image scroll top