icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

   

บทวิเคราะห์   ข้อมูลจากนักวิเคราะห์มืออาชีพที่เน้นแนวคิดในการลงทุน
 

           

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
              1. เข้าเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
              2. เลือก RESEARCH 4 U
             
              12-1.jpg            

           

ขั้นตอนการเข้าใช้ Yuanta Tools

           

1. เข้าเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
              2. Trading Tools เลือกใช้บริการ Tools
              12-2.jpg            

           

 

           

 

           

image scroll top