icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1/3/2560

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน  (บาท) ซื้อขายผ่าน  เจ้าหน้าที่การตลาดซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทุกประเภทบัญชีบัญชีเงินสด (ATS)บัญชีแคชบาลานซ์/บัญชีเครดิตบาลานซ์
ไม่เกิน 5 ล้านบาท0.257%0.207%0.157%
5 - 10 ล้านบาท0.227%0.187%0.137%
10 -20 ล้านบาท0.187%0.157%0.117%
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป0.157%0.127%0.107%

  

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวม ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee)  0.005%, ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001%  และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวม 0.007%  ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% 
3. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

อัตราค่านายหน้าซื้อขายอนุพันธ์
 

 SET50 Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 25

(80 +  6.10) + VAT 7%

(72 +  6.10) + VAT 7%

26 - 100

(60 +  6.10) + VAT 7%

(54 +  6.10) + VAT 7%

101 - 500

(40 +  6.10) + VAT 7%

(36 +  6.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

(30 +  6.10) + VAT 7%

(27 +  6.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 6.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  4.20 บาท  ,  Clearing Fee  1.80 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท

 


SET50 Index Options คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย

(ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด)

สำหรับการซื้อขาย

(ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)

1 - 25

(80 +  4.10) + VAT 7%

(72 +  4.10) + VAT 7%

26 - 100

(60 +  4.10) + VAT 7%

(54 +  4.10) + VAT 7%

101 - 500

(40 +  4.10) + VAT 7%

(36 +  4.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

(30 +  4.10) + VAT 7%

(27 +  4.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 4.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  2.80 บาท  ,  Clearing Fee  1.20 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท

  

GOLD Futures 50 Baht คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 5

(450 +  40.10) + VAT 7%

(405 +  40.10) + VAT 7%

6 - 20

(350 +  40.10) + VAT 7%

(315 +  40.10) + VAT 7%

21 - 50

(250 +  40.10) + VAT 7%

(225 +  40.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 51 ขึ้นไป

(200 +  40.10) + VAT 7%

(180 +  40.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 40.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  24.50 บาท  ,  Clearing Fee  10.50 บาท , Data Licensing Fee 5.00 บาท , Regulatory  Fee 0.10 บาท           

GOLD Futures 10 Baht คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตัง้แต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 25

(90 +  8.10) + VAT 7%

(81 +  8.10) + VAT 7%

26 - 100

(70 +  8.10) + VAT 7%

(63 +  8.10) + VAT 7%

101 - 250

(50 +  8.10) + VAT 7%

(45 +  8.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 251 ขึ้นไป

(40 +  8.10) + VAT 7%

(36 +  8.10) + VAT 7%

หมายเหตุ  :   ค่าธรรมเนียมในสว่น 8.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  4.90 บาท  ,  Clearing Fee  2.10 บาท , Data Licensing Fee 1.00 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท           

GOLD - D คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 50

(45 +  5.10) + VAT 7%

(40.5 +  5.10) + VAT 7%

51 - 200

(35 +  5.10) + VAT 7%

(31.5 +  5.10) + VAT 7%

201 - 500

(25 +  5.10) + VAT 7%

(22.5 +  5.10) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

(20 +  5.10) + VAT 7%

(18.0 +  5.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 5.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  3.50 บาท  ,  Clearing Fee  1.50 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท           

 

GOLD - Online Futures  คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 12

(180 +  16.10) + VAT 7%

(162 +  16.10) + VAT 7%

13 - 50

(140 +  16.10) + VAT 7%

(126 +  16.10) + VAT 7%

51 - 125

(100 +  16.10) + VAT 7%

(90 +  16.10) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 126 ขึ้นไป

(80 +  16.10) + VAT 7%

(72 +  16.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 16.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  9.80 บาท  ,  Clearing Fee  4.20 บาท , Data Licensing Fee 2 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท

 

Silver Online Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจกิายน 2563 - 30 เมษายน 2564 

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 100

(45 +  3.60) + VAT 7%

(40.50 +  3.60) + VAT 7%

101 - 400

(40 +  3.60) + VAT 7%

(36.00 +   3.60) + VAT 7%

401 - 800

(36 +  3.60) + VAT 7%

(32.40 +   3.60) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 801 ขึ้นไป

(32 +  3.60) + VAT 7%

(28.80 +   3.60) + VAT 7%

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียมในส่วน 3.60 บาท ได้แก่ Trading Fee  2.10 บาท  ,  Clearing Fee  0.90 บาท , Data Licensing Fee 0.50 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท

 

 Japannese Rubber Futures  คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 100

(40 +  3.10) + VAT 7%

(36.00  + 3.10) + VAT 7%

101 - 500

(36 +  3.10) + VAT 7%

(32.40  +  3.10) + VAT 7%

501 - 750

(32 +  3.10) + VAT 7%

(28.80  +  3.10) + VAT 7%

ต้ังแต่สัญญาที่ 751 ขึ้นไป

(28 +  3.10) + VAT 7%

(25.20  +  3.10) + VAT 7%

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียมในส่วน 3.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  2.10 บาท  ,  Clearing Fee  0.90 บาท ,  Regulatory Fee 0.10 บาท

           
 

 

 

Interest Rate Futures คิดค่าธรรมเนียม ดังนี้

สินค้า

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

5 - Year  Government Bond Futures

(50 +  10.10) + VAT 7%

(45 +  10.10) + VAT 7%

3 - Month  BIBOR Futures

(100 +  20.10) + VAT 7%

(90 +  20.10) + VAT 7%

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมในส่วน 10.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  7  บาท , Clearing Fee  3  บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท                 
 2. ค่าธรรมเนียมในส่วน 20.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  14  บาท  , Clearing Fee  6  บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท

 Single Stock Futures คิดค่าธรรมเนียมตามราคาซื้อหรือขาย ดังนี้

ราคา  Single Stock Futures (บาทต่อหุ้น)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

<  100 บาท

(0.10%  ของมูลค่าสัญญา + 0.51) + VAT 7%

(0.09%  ของมูลค่าสัญญา + 0.51) + VAT 7%

> 100 บาท

(0.10%  ของมูลค่าสัญญา + 5.10) + VAT  7%

(0.09%  ของมูลค่าสัญญา + 5.10) + VAT  7%

  * มูลค่าสัญญาเท่ากับราคาที่ซื้อขาย คณูด้วย 1,000 บาท ในกรณีที่ไม่มีการปรับสัญญาจาก Corporate Action
หมายเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมในสว่น 0.51 บาท ได้แก่ Trading Fee  0.35  บาท ,  Clearing Fee  0.15  บาท , Regulatory Fee 0.01 บาท                   
2. ค่าธรรมเนียมในส่วน 5.10 บาท ได้แก ่Trading Fee  3.50  บาท  ,  Clearing Fee  1.50  บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท           

 

USD Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 2,000

(10 +  1.10) + VAT 7%

(9 +  1.10) + VAT 7%

ตั้งแต่  2,001 สัญญาขึ้นไป

(7 +  1.10) + VAT 7%

(6.3 +  1.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 1.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  0.7  บาท  ,  Clearing Fee  0.3  บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท          

 

BANK Sector Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 10

(180 +  20.10) + VAT 7%

(162 +  20.10) + VAT 7%

11 - 40

(140 +  20.10) + VAT 7%

(126 +  20.10) + VAT 7%

41 - 200

(100 +  20.10) + VAT 7%

(90 +  20.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่่ 201 ขึ้นไป

 (80 +  20.10) + VAT 7%

(72  +20.10) + VAT 7%

หมายเหตุ  :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 20.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  14  บาท , Clearing Fee  6  บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
 

ENERG และ COMM Sector Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 25

(90 +  10.10) + VAT 7%

(81 +  10.10)  + VAT 7%

26 - 100

(70 +  10.10) + VAT 7%

(63 +  10.10) + VAT 7%

101 - 500

 (50 +  10.10) + VAT 7%

(45 +  10.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป

 (40 +  10.10) + VAT 7%

(36 +  10.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในสว่น 10.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  7  บาท , Clearing Fee  3  บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท          
 

 


FOOD และ ICT Sector Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้

จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่่การตลาด

สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1 - 50

 (45 +  5.10) + VAT 7%

(40.5 +  5.10) + VAT 7%

51 - 200

 (35 +  5.10) + VAT 7%

(31.5 +  5.10) + VAT 7%

201 -  1,000

 (25 +  5.10) + VAT 7%

(22.5 +  5.10) + VAT 7%

ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 ขึ้นไป

 (20 +  5.10) + VAT 7%

  (18 +  5.10) + VAT 7%

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในส่วน 5.10 บาท ได้แก่ Trading Fee  3.50  บาท , Clearing Fee  1.50  บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท

image scroll top