icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

NDID

 

NDID หรือ National Identity for All คือ แพลตฟอร์มในการตรวจสอบตัวตน (eKYC) ของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล ที่ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ได้ 100% เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร, การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

 

ประโยชน์ของ NDID

  • ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนทำให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง
  • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการใช้บริการ โดยทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์
  • ลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตัวตนที่สำนักงาน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการ

 

วิธีการสมัครบริการ NDID

  • ลูกค้าที่ยืนยันตัวตนแล้ว ทำการลงทะเบียนใช้บริการ NDID ผ่าน Mobile Banking
  • ลูกค้าที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตน เดินทางไปที่สาขาของธนาคารพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงแจ้งสมัครบริการ NDIDจากนั้นลงทะเบียนใช้บริการ NDID ผ่าน Mobile Banking
     

 

ข้อมูลเพิ่มเติมการสมัคร NDID ของแต่ละธนาคาร

 

1073-1.png

ธนาคารกรุงเทพ
(Bangkok Bank)

ขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งาน NDID


 

1073-2.png

ธนาคารกสิกรไทย
(Kasikorn Bank)

ขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งาน NDID


 

1073-3.png

ธนาคารไทยพาณิชย์
(SCB Bank)

ขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งาน NDID 

1073-4.jpg

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(Krungsri Bank)

ขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งาน NDID


 

1073-5.jpg

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
(KKP Bank)

ขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งาน NDID


 

1073-6.jpg

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
(CIMBT Bank)

ขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งาน NDID


 

1073-7.jpg

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(GHB Bank)

ขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งาน NDID


 

1073-8.jpg

ธนาคารออมสิน (GSB Bank)
สอบถามเพิ่มเติม โทร.1115


 

1073-9.jpg

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TTB Bank)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 502 0000

 

- คู่มือแนะนำขั้้นตอนการเปิดบัญชี E-Open Account ผ่านระบบ NDID  คลิกที่นี่

 


 

image scroll top