icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

การฝากเงินแบบ Bill Payment ผ่าน Mobile Banking

การฝากเงินผ่าน Bill Payment ช่องทางนี้จะเพิ่มความสะดวก ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐาน การฝากเงินให้บริษัทหากข้อมูลการฝากเงินครบถ้วน

การฝากเงิน Bill Payment ผ่าน Mobile Banking  คลิกเพื่อรับชม 

 

ข้อควรระวัง

 

 • บริษัทจะไม่รับฝากเงินหลักประกันที่โอนมาจากบัญชีธนาคารจากชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อลูกค้า
 • บริษัทจะรับฝากเงินหลักประกันเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ถ้าชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัญชีธนาคาร
 • ผู้โอนเงินตรงกับชื่อและนามสกุลของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทฯ และระบุ
     Ref.1 (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
     Ref2. (เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ถูกต้องตรงกันเท่านั้น
 • หากรายการโอนเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด จะต้องนำส่งเอกสารต่าง ๆ
     ตามที่บริษัทฯกำหนดเพื่อขอโอนเงินคืนต่อไป


 

ท่านลูกค้าสามารถฝากเงินผ่าน Bill payment ได้ ตามช่องทางดังนี้

แบบฟอร์มเคาน์เตอร์


1069-1.jpg 

ธนาคารที่ท่านลูกค้าสามารถฝากเงินผ่าน Bill payment

1069-2.png

ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
Call Center : 1333

ขั้นตอนการฝากเงินแบบ Mobile Phone


 

1069-3.png

ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank)
Call Center : 0-2888-8888

ขั้นตอนการฝากเงินแบบ Mobile Phone


 

1069-4.png

ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)
Call Center : 0-2111-1111

ขั้นตอนการฝากเงินแบบ Mobile Phone


 

1069-5.png

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)
Call Center : 0-2777-7777

ขั้นตอนการฝากเงินแบบ Mobile Phone


 

1069-6.jpg

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(Krungsri Bank)

ขั้นตอนการฝากเงินแบบ Mobile Phone


 

1069-7.jpg

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
(TTB Bank)

ขั้นตอนการฝากเงินแบบ Mobile Phone


 

หมายเหตุ

 

 • ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องระบุในการชำระเงิน

ชื่อ – นามสกุล / รหัสบริษัท (Comp. Code)
Ref.1 : เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) กรณีเลขที่ Passport ไม่ครบ 13 หลัก โปรดใส่เลข 0 ต่อท้ายให้ครบ 13 หลัก เช่น 1238952476000
Ref.2 : ใส่เลขที่บัญชีซื้อขาหลักทรัพย์ 8 หลัก 12345671 หลักสุดท้ายคือประเภทบัญชี (ได้แก่ 1=Cash account 3=Cash balance 8=Margin account) สำหรับบัญชี TFEX ให้ระบุ”0”แทน “-“ ดังนี้ TFEX (internet)=12345604 TFEX(marketing)=12345600)
 

 • เงื่อนไขการฝากเงิน
  หากต้องการให้การฝากเงินมีผลบนระบบการซื้อขายภายในวันที่ฝาก โปรดแจ้งมายังบริษัท ภายใน 16.00 น. มิฉะนั้นการฝากเงินจะมีผลบนระบบในเช้าวันทำการถัดไป
  หากลูกค้าฝากเงินหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นรายการฝากเงินของวันทำการถัดไป และมีผลบนระบบในวันมะรืน(T+2)
 • การแจ้งฝากเงิน
  แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2009 8251-9 หรือส่ง email address มาที่ esettlement@yuanta.co.th
  ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service)0 2009 8000
  เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
  แจ้งการฝากเงินผ่านระบบ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู แจ้งฝากเงินโดย Bill Payment


 

image scroll top