icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน
VideoClipOfUse
1068

คลิปวีดีโอการใช้งาน YUANTA NAVI

 - ภาพรวม Application

             - รวมฟังก์ชั่นการใช้งาน  คลิกเพื่อรับชม

             - แนะนำ Features ใหม่ล่าสุดใน Yuanta NAVI คลิกเพื่อรับชม
 

- ข้อมูลการลงทุน

             - ข้อมูลบทวิเคราะห์ คลิกเพื่อรับชม

             - Smart Search คลิกเพื่อรับชม

           -การใช้งานฟังก์ชั่น Update ผลประกอบการ คลิกเพื่อรับชม

             - ข้อมูลกองทุนรวมในที่เดียว  คลิกเพื่อรับชม
 

             - P/E & P/BV Band คลิกเพื่อรับชม

             - Trading & Technical Portfolio Model คลิกเพื่อรับชม

           

- การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นและกองทุน

             - การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนใน NAVI คลิกเพื่อรับชม


 

- ข้อมูลนักลงทุน

             - Your Dividend (ข้อมูลเงินปันผลของท่าน) คลิกเพื่อรับชม

             - Consolidated Portfolio (รวบรวมสินทรัพย์ของท่านในที่เดียว)

 

- อื่นๆ

            - คู่มือการใช้งาน (PDF)คลิกเพื่ออ่าน

            - รับชม VDO ทั้งหมดผ่าน YouTube 

 

ติดตั้ง yuanta navi ผ่าน Android iPhone iPad https://bit.ly/2ClsfCX

 

image scroll top