icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

 

ขั้นตอนการใช้งานหน้าเว็บไซต์
              เริ่มการใช้งานผ่านออนไลน์    รับชมวิดีโอบรรยาย
              1. ลูกค้าได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล "แจ้งยืนยันการลงทะเบียน"   จากทางบริษัทฯ
              2. ลูกค้าต้องดำเนินการคลิกที่ "คลิกที่นี่" ในอีเมล เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน
01-1.jpg

3. หลังจากคลิกยืนยันแล้ว ท่านลูกค้าจะได้อีเมลอีกฉบับ คือ "แจ้ง   Username และ Password 

เพื่อเข้าใช้งานYuanta Terminal" ให้ทำการคลิก  "ที่นี่" เพื่อเข้าสู่หน้าจอกำหนด Password ของท่าน 

หรือ  นำ Username และ Password ไป Login ที่ www.yuanta.co.th

02-1.jpg

 

4. กำหนด Password ของท่านลูกค้า ต้องเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษผสมตัวเลขอย่างน้อย 7 -10 หลัก    

03-1.jpg

 

PIN หรือ รหัสผ่านการซื้อขาย
5. กำหนด Pin Code เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยต้องเป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น           

04-1.jpg

6. สามารถเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์   

05-1.jpg

 

image scroll top