หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเพื่อนำเงินไปชำระเจ้าหนี้รายเดิม เป็นต้น โดยบริษัทจะตอบแทนผู้ถือหุ้นกู้โดยการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ และเมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคืนให้กับนักลงทุน

 ข้อดีของการลงทุนหุ้นกู้ คืออะไร?

         ข้อดีของการลงทุนหุ้นกู้ คือ เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแหล่งรายได้ประจำ และกระจายความเสี่ยง ปัจจุบันสามารถซื้อหุ้นกู้ได้ทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เพียงศึกษาข้อมูลและเลือกช่องทางที่น่าเชื่อถือ ซึ่งข้อดีสามารถแบ่งออกมาเป็นข้อได้ดังนี้

1.    อัตราผลตอบแทน หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน มักจะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีลักษณะอายุคงเหลือใกล้เคียงกัน ผลตอบแทนส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ จะเป็นการชดเชยให้กับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนถือว่ามีความเสี่ยงในด้านการผิดนัดชำระหนี้มากกว่าพันธบัตรรัฐบาล

2.      เป็นแหล่งรายได้ประจำ เนื่องจากหุ้นกู้และตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆแก่ผู้ลงทุนและจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ หากนักลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำโดยที่เงินต้นของการลงทุนนั้นยังคงอยู่ครบจึงอาจพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆไว้ในพอร์ตการลงทุนของท่าน

3.      ความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ท่านลงทุนด้วยความน่าเชื่อถือที่สูง ก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงหรือแปลได้ว่า มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระเงินต้นคืนค่อนข้างต่ำ อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะประเมินจากประวัติทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

4.      การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน หุ้นกู้อาจถือเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของความต้องการของนักลงทุนในเรื่องการกระจายความเสี่ยงโดยนักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจประเภทต่างๆโดยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่หลากหลายได้

5.      สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ข้อดีของการซื้อหุ้นกู้ก็คือ สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในตลาดรองโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องการซื้อขายอาจแตกต่างไปตามขนาดและเงื่อนไขของแต่ละหุ้นกู้

 ซื้อหุ้นกู้ผ่าน หยวนต้า ดีอย่างไร?

         ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การลงทุนในหุ้นกู้ คือ หนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่ได้รับความนิยม เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจสามารถติดต่อผ่านสาขา หรือผ่านผู้แนะนำการลงทุน และในปัจจุบันมีการพัฒนาการซื้อหุ้นกู้ให้สะดวกสบายมากขึ้น สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือสาขาเพื่อทำการซื้อขายด้วยตัวเอง

         โดยวิธีการซื้อหุ้นกู้ออนไลน์นั้นสามารถสรุปขั้นตอนออกมาง่าย ๆ ได้ดังนี้

       1. แจ้งความสนใจที่เว็บไซต์: โดยนักลงทุนไม่ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้บริการซื้อขายหุ้นกู้ตลาดแรก สามารถแจ้งความสนใจได้ที่เว็บไซต์ www.yuanta.co.th

         2. เลือกหุ้นกู้ที่ต้องการ: นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลหุ้นกู้ที่เปิดเสนอขายได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) www.sec.or.th เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดหรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ออกหุ้นกู้

         3. จองซื้อหุ้นกู้: เมื่อเลือกหุ้นกู้ที่ต้องการแล้ว นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

         4. ชำระค่าหุ้นกู้: หากได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ นักลงทุนจะต้องชำระค่าหุ้นกู้ภายในวันที่กำหนด

เปิดพอร์ตเพื่อลงทุนหุ้นกู้ ที่ไหนดี?

         หากอ่านมาจนถึงจุดนี้แล้ว ความสงสัยอย่าง “หุ้นกู้ คืออะไร? ลงทุนอย่างไร? ซื้อได้ที่ไหนและช่องทางไหนบ้าง?” ก็คงจะได้รับคำตอบเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังเหลืออีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในหุ้นกู้ควรรู้คือ บริการเปิดพอร์ตเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด นั้นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่อาจมองข้ามไปได้

         เพราะบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมให้บริการเปิดพอร์ตเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ ให้นักลงทุนได้ซื้อขายหุ้น ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ทันสมัย และพร้อมให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หากยังมีความสงสัยว่า หุ้นกู้ คืออะไร หรือต้องการคำแนะนำในการลงทุนสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางการติดต่อ

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th