เรียน  ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน


         บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ลูกค้าที่ทำธุรกรรมยืมหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Borrow) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคืนหลักทรัพย์ (Return) ที่ลูกค้ารับโอนจากภายนอกบริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว ในอัตราไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับโอนมาตามราคาปิดในวันที่ลูกค้าทำรายการคืนหลักทรัพย์

         ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ ฝ่าย Online Service เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด