เรียน   ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรื่อง   อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (“DRx” หรือ “Fractional DR”)

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (“DRx” หรือ “Fractional DR”) ที่อัตรา 0.16% ของมูลค่าการซื้อขาย

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวม ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวมเป็น 0.007% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด