ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี โดยใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID และช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม..

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีโดยให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID มีผลวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565


     การเปิดบัญชีโดยใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี จํานวนรวม 130 บาท แบ่งเป็น

1. ค่าบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID (ค่าบริการ NDID) จำนวน 100 บาท (รวม Vat)
    โดยค่าบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นอัตราตามจริงที่ธนาคารเรียกเก็บต่อ 1 รายการ

2. ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเปิดบัญชีจำนวน 30 บาท (ไม่มี Vat)
    โดยค่าอากรแสตมป์เป็นอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ และนำส่งให้ กรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด


ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี

กำหนดให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี 130 บาท ผ่านระบบบัญชี Bill Payment ของบริษัทเท่านั้นโดยให้ลูกค้าระบุหมายเลขอ้างอิง ดังนี้
 
              หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref 1) ใส่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของลูกค้า
              หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) ใส่ หมายเลข  1901


หมายเหตุ เงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมและการเปิดบัญชีหลังจากตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

1. บริษัทจัดให้มีระบบในการตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าชำระ ตามรอบการตรวจสอบที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยเมื่อทราบผลการชำระค่าธรรมเนียมตามรอบการตรวจสอบแล้ว จะมี SMS แจ้งกลับไปยังลูกค้าเพื่อให้เข้ามาทำรายการเลือกธนาคารในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยบริษัทจะทำการเปิดบัญชีหลังจากที่ธนาคารแจ้งผลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าว่า \"ผ่าน\" แล้วกลับมายังบริษัท

    กรณีหลังจากลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมแล้วและยังไม่ได้รับ SMS แจ้งกลับเพื่อให้ทำรายการเลือกธนาคารในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ภายในเวลา 30 นาทีนับจากการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ลูกค้าสามารถนำส่งหลักฐานการชำระเพื่อให้บริษัททำการตรวจสอบมายังฝ่าย OCS ได้ที่ OCS@yuanta.co.th


2. กรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว และธนาคารแจ้งผลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้ามายังบริษัทว่า \"ไม่ผ่าน\" ทั้งนี้อันเกิดจากความผิดพลาดใดๆ จากทางด้านลูกค้าและธนาคาร เช่น ลูกค้าไม่สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับธนาคารได้ หรือ การไม่ได้ยืนยันตัวตนให้ทันตามเวลาที่ธนาคารกำหนด และลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID กับบริษัทใหม่ บริษัทจะให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถทำรายการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ NDID ใหม่จำนวนไม่เกิน 4 ครั้ง นับรวมครั้งแรกที่ลูกค้าชำระค่าบริการมาแล้วโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการ NDID สำหรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในครั้งถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ทางผู้ให้บริการ / ธนาคารจะคิดค่าบริการใหม่ทุกครั้งที่มีการทำรายการและแจ้งผลกลับมายังบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนจำนวนครั้งที่บริษัทให้สิทธิ์ไม่คิดค่าบริการตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด