เรียน     ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                เนื่องด้วย ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจในปัจจุบัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

               - ขนาดคำสั่งซื้อขายสูงสุด
                     เกณฑ์เดิม : ไม่เกิน 10 ล้านหุ้น และไม่เกิน 20 ล้านบาท
                     เกณฑ์ใหม่ : ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น และไม่เกิน 20 ล้านบาท              

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป


            จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด