โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าหยวนต้า Yuanta Rewards 20119

    "หยวนต้า" ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษรับปีใหม่ให้กับลูกค้าคนสำคัญกับ Yuanta Rewards 2019 แลกรับคะแนนได้ง่าย ๆ โดย ค่าธรรมเนียมทุก 25 บาท ได้รับ 1 คะแนน และทุก 1,000 คะแนน แลกรับ เงินฝากหลักประกัน มูลค่า 100 บาท"

รายละเอียดและเงื่อนไข

 - ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรืออนุพันธ์กับบริษัทฯ และทำการซื้อขายระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

 - การนับคะแนนพิจารณาจากรายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ หุ้นและ/หรืออนุพันธ์ (ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมทางการ เช่น ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าธรรมเนียมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ ) โดยคิดรายได้จากค่าธรรมเนียม 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน

 - สะสมคะแนนครบทุก 1,000 คะแนน สามารถแลกเป็นเงินคืนเข้าบัญชีฝากหลักประกันได้มูลค่า 100 บาท

 - การรวมคะแนนสะสม กรณีลูกค้ามีหลายประเภทบัญชี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมคะแนนสะสมต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

 - สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ตลอดอายุโครงการ คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

 - ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ในโครงการนี้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

 - ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าสถาบันในการเข้าร่วมโครงการ

 - ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีฝากหลักประกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วันที่มอบของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสภาพการเป็นลูกค้าบริษัทฯ เท่านั้น

 - ของรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All Promotions

Popular Promotions

Media Object

Yuanta Wealth : Easy Smart Goal

Media Object

โปรโมชั่น Summer Special 2019

Media Object

Member Get Member 2019 เพียงแค่แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีกับหยวนต้า

Media Object

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าหยวนต้า Yuanta Rewards 20119

Media Object

เทรด ท้า เซียน…TFEX

W42 YT.18.30.82